Informacja o godzinach pracy

Godziny pracy oraz terminy i sposób załatwiania spraw:

  • Sekretariat/Zarząd – 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku tel. 848-21-01,
  • Publikacje Izby- p. Marcin Żabicki: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku tel. 848-21-72,
  • Faktury i sprawy finansowe- p. Małgorzata Charlak: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku tel. 848-21-72,
  • Współpraca z zagranicą- p. Grażyna Błaszczak: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku tel. 848-21-73,
  • Strona internetowa, publikacje elektroniczne- p. Robert Piłka: informacja o terminach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku tel. 848-21-73,

Skargi i wnioski interesantów wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną) należy adresować:

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

J. P. Woronicza 27

02-640 Warszawa

tel.+48 22 848-21-01

tel. +48 22 848-21-02

tel. +48 22 848-21-72

e-mail: igkm@igkm.com.pl

http://www.igkm.pl

Termin załatwiania: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.